Religieus leven & roeping
   
  


 


 

 

 

 

 

                                                              Religieus Leven – een weg van Godgewijd zijn

Als monastieke gemeenschap van broeders & zusters weten we ons geroepen door Jezus Christus
om zijn evangelie handen en voeten te geven, op voeten die liefdevol dienen,
met handen die vreugdevol scheppen, op de hartslag van een biddend leven, op de kracht van liefdevolle aandacht.

Geroepen zijn we om ruimte te bieden aan mensen die verlangen naar spiritualiteit en engagement.
Geroepen zijn we om telkens weer de positieve krachten in mensen aan te spreken en te bevestigen.
Geroepen zijn we om een gemeenschap van het hart te zijn, een warm hart te hebben
voor de mensen en de wereld en de vreugde van het evangelie uit te stralen.
Geroepen zijn we om op de Adem van de Geest een spiritualiteit te beleven waarvan de kernen zijn:
verwondering over het bestaan, mededogen met al wat leeft, vertrouwen dat het leven zin heeft,
gekenmerkt door een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.

Onze gemeenschap leeft geïnspireerd door het monastieke ideaal zoals dat beschreven wordt in de Regel van Benedictus en de eigen spirituele leefregel van de gemeenschap.
Het is een levensregel die de diverse aspecten van ons leven tot eenheid brengt: het gebed, het werk, de gastvrijheid, de stilte, de samenhorigheid, de soberheid, enz …

De levensgeloften die de broeder/zuster aflegt bij de professie zijn de monastieke waarden van:
monastieke levenswijze - GEHOORZAAMHEID - STABILITEIT
In ons leven maken wij gebruik van beproefde instrumenten uit het monastieke atelier van alle tijden: lectio divina, getijdengebed, meditatie, werken en leven met liefdevolle aandacht, het vieren van de sacramenten, studie en lectuur, het Jezusgebed, broederschap, geestelijke begeleiding, gastvrijheid, enz…

Iedere broeder/zuster voorziet ook in eigen levensonderhoud en heeft naast zijn/haar monastiek leven een eigen ambacht, werk of apostolaat.
Als uiterlijk teken van ons Godgewijd leven dragen we een blauw habijt en tijdens het gebed een witte kovel.

 

 

broeder/zuster worden is een groeiproces

Het leven van een monnik/moniale is één wachten op God. In stilte en broederlijk leven tracht hij/zij zich te openen voor Gods vriendschap en liefde. In voortdurend gebed, in een gestaag luisteren naar Gods Woord en in dienende creatieve arbeid geeft hij/zij zich over aan Gods werking en leiding. Dit wachten en waken duurt een leven lang.

Er wordt geen bijzondere vooropleiding of diploma vereist voor wie monnik/moniale wenst te worden, evenmin een 'succesvol' verleden of 'voorbeeldig' christelijk leven.
De kandidaat dient vooral bezield te zijn met een verlangen naar God. Hij/zij 'voelt' een stille 'roep' waarop hij/zij met heel zijn/haar bestaan antwoord wil geven. Hij/zij wenst zijn/haar geloof als monnik/moniale gestalte te geven in een gemeenschap of alleenwonend.
Tevens vindt hij/zij vreugde in het gebed en de liturgie, heeft liefde voor de stilte, de soberheid en de samenhorigheid.
Een zekere psychische en lichamelijke gezondheid zijn hierbij wel noodzakelijk.
Het monastieke leven is een leven van dagelijkse bekering. Mensen die dus menen de volmaaktheid te hebben bereikt in het christelijk leven, raden we af een aanvraag tot intrede te doen!


Wie intreedt in onze gemeenschap, begint aan een weg met diverse etappes.
Na een periode van 'kom en zie' kan de kandidaat aanvaard worden als postulant.

Na een periode van intense kennismaking in het postulaat begint de weg van het noviciaat als inwijding in de spiritualiteit van de gemeenschap.

Na deze intense vormingstijd kan de broeder/zuster en de gemeenschap besluiten dat de kandidaat geloften mag afleggen voor enkele jaren.

Na deze jaren kan de broeder/zuster en de gemeenschap besluiten dat de broeder/zuster geloften aflegt en professie doet voor het leven.

Als je komt, kan je verblijf bij ons kort zijn of het kan voor de rest zijn van je leven.
Samen zullen we proberen om Gods wil te onderscheiden.

 

 

Oblaat worden

Oblaten zijn mannen en vrouwen die in hun eigen leven, werken en beminnen, geïnspireerd door de gemeenschap en de monastieke traditie vorm willen geven aan een spiritueel leven. Voor hen bestaat er een vormingsweg en beleven zij ook een verbondenheid met een priorij of een laura. Soms kan het toegestaan worden dat een oblaat voor enige tijd in een gemeenschap of laura verblijft of zelfs reguliere oblaat wordt.

 

Religieus Leven – iets voor jou?

Een roeping met een uitdaging zodat God in alles wordt verheerlijkt!
 

 

 

 

voor meer informatie

 

M O N A S T E R I U M
Cauwerburg 129
9140 Temse

info@goedeherder.be

Monasterium   03 / 711 19 06

HOME